הייר סיטי

תקנון האתר

תנאי השימוש באתר

כללי
1. פורטל הייר סיטי סקאלפ (להלן: “הפורטל”) מברך את כלל מבקריו. בפורטל זה מרוכזים תכנים הנוגעים בעיקר לשיער. טיפולים לטיפוח הקרקפת, תוספות שיער, החלקה אורגנית, כולל מאמרים, גלריות תמונות ווידיאו, המלצות ועוד.

2. תנאי השימוש שלהלן באים להבהיר את היחסים בין הפורטל, לבין כל אדם ו/או גוף המבקרים בו ו/או המשתמשים בשירותיו (להלן: “המשתמש”) בעצם כניסתו לפורטל, שימושו בפורטל ובשירותיו, המשתמש הינו מסכים לקבל על עצמו את התנאים המפורטים להלן.

3. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו.

4. בתנאי השימוש שלהלן ובכל הטקסטים שבפורטל, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר.

5. בתקנון זה, המושג “תכנים” כולל כתבות, מדריכים, מאמרים, תמונות, סקירות, נתונים, הערכות, המלצות וכל חומר אחר אשר עומד ו/או יועמד לרשות מבקרי הפורטל, אם בטקסט ו/אם בתמונה ו/אם בקול ו/אם בווידאו ו/אם בכל באמצעי אחר אשר ישולב בעתיד במסגרת הפורטל.

6. הפורטל מכיל חנות למכירת מוצרים מגוונים לטיפוח השיער, אותם יכול המשתמש לרכוש בצורה מקוונת ומאובטחת, לפי כללי התקשרות המפורטים להלן.

7. הפורטל מכיל פורום לשימוש המבקרים שלו במסגרתו יכולים הם לנהל דיונים אודות נושאים שונים ומגוונים, אם כאלה שקשורים לתחומי העיסוק של הפורטל ואם כאלה שלאו, הכל בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

8. במסגרת הפורטל ניתן לבנות אתרים אישיים (להלן: “מיני אתרים”) אשר אמורים לשמש את משתמשי הפורטל לצרכיהם השונים, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

קניין רוחני

9. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לפורטל, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע בפורטל, שמורות באופן בלעדי לפורטל.

10. הפורטל והתכנים שלו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: “התוכן”) הינם רכושו הבלעדי של הפורטל. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהפורטל, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.

11. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן הפורטל שלא הותר במפורש – אסורים ומהווים עבירה על החוק.

12. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים בפורטל. כמו כן מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן בפורטל או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

אחריות

13. הפורטל לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים בפורטל ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך הפורטל ו/או כתוצאה מהפסקת שירותי הפורטל.

14. למשתמש לא תהיה כלטענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש בפורטל.

15. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם בפורטל. הפורטל לא יישאב אחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם בפורטל ו/או הגיע אליו דרך הפורטל.

16. הפורטל עושה כל שביכולתו לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך הוא אינו נושא באחריות או ערב לטיב המידע המוצג בפורטל, ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש בהסתמך על הפורטל ותוכנו הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והפורטל אינו אחראי לכל תוצאה הנגרמת עקבה שימוש בפורטל ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.

17. המשתמש מתחייב כלפי הפורטל כי לא יפרסם דרך הפורטל ו/או לא ישלח לכל צג ג’ שפרטיו מופיעים בפורטל, כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי אותוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג’ כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי הפורטל בפרט.

18. המשתמש מתחייב לא לבצע באמצעות הפורטל כל פעולה המנוגדת לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים, תשס”ח–2008) בדבר משלוח דברי פרסומת לצדדים שלישיים ו/או פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי הפורטל עצמו.

19. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירותים הניתנים בפורטל, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את הפורטל, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

20. הפורטל עושה מאמצים רבים על מנת לאבטח את תכניו ושירותיו ועושה ככל שביכולתו ובשליטתו למנוע כל הפרעה בעת עשיית שימוש בו. עם זאת מובהר בזה, כי השימוש בפורטל נעשה וניתן כשירות כפי שהוא (As Is) והפורטל אינו מתחייב כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי הפורטל לא יהיה אחראי בכל צורה בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידוו/או על ידי צד שלישי אחר, ובין אם לאו.

21. הפורטל שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים בפורטל לפי שיקול דעתו, וללא צורך במתן הודעה מראש.

22. הפורטל שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

23. הפורטל שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים בפורטל, או חלק מהם, עם או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, הפורטל לא יהא אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

הודעות ותגובות בפורטל

24. הפורטל מאפשר למשתמש להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים בפורטל (להלן: “התגובות”). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד.

25. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי הפורטל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.

26. המשתמש מתחייב כי התגובות שלו בפורטל לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

27. מובהר בזאת, כי הפורטל יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום התגובה.

שימוש במידע פרטי של משתמשי הפורטל

28. הפורטל מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי הפורטל. יחד עם זאת, הפורטל שומר על זכותו לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש בפורטל וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים הפורטל, הפעלתו ותכניו.

29. המשתמש מסכים בזה כי פרטיו האישיים יישמרו במאגר הנתונים של הפורטל. כן מוסכם על המשתמש כי בנתונים אשר יישמרו במאגר הנתונים הנ”ל, ייעשה שימוש על ידי הפורטל לצורך ניתוח סטטיסטי.

30. במידה וירצה המשתמש להסיר את פרטיו ממאגר הנתונים של הפורטל, יעשה זאת ע”י שליחת דואר אלקטרוני לכתובתmaryro@zahav.net.il ובקשתו תבוצע במהלך שלושה עד עשרה ימי עבודה לכל המאוחר.

31. על אף האמור בסעיפים 28 ו- 29לעיל, הפורטל רואה את עצמו רשאי להעביר פרטים אישיים של המשתמש ומידע אודות דפוסי השימוש שלו בפורטל וברשת במקרים שלהלן:

‏א. במקרה והמשתמש הפר את תנאי השימוש בפורטל או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או אם ביצע באמצעות הפורטל ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות שכאלה.
‏ב. במקרה ויתקבל בידי הפורטל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי כלשהו.
‏ג. במקרה ויתגלעו כלמחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין הפורטל.
‏ד. בכל מקרה שהפורטל יהיה סבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו.

התקשרות עם צד שלישי

32. הפורטל אינו אחראי על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעות בפורטל. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, יופנו על ידו במישרין אל אותו צד השלישי אשר ממנו קיבל את ההצעה או רכש את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי הפורטל.

סמכות שיפוט ודינים

33. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש בפורטל הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

מבצעים

34. הייר סיטי סקאלפ שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את רשימת הסניפים המשתתפים במבצע ו/או את מגוון המבצעים, להוסיף עליהם או לגרוע מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד שתמצא לנכון, זאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.

:סה"כ צפיות 268 ,  2 

סניפים
02-6426626
רח' פלורנטין קרית יובל
03-6206060
רח' התזמורת ראשון לציון
03-6207070
מגדלי עזריאלי - משרדים